חותמת נוטריון

על פי סעיף 18 לתקנות הנוטריונים, תשל"ז – 1977, על האישור הנוטריוני להיחתם בידי הנוטריון עצמו על ידי הטבעת חותמו. כל נוטריון רשאי להחזיק ולעשות שימוש בחותם אחד בלבד.

הדוגמאות לחותם נוטריוני מוגדרות ומפורטות בתוספת השלישית לתקנות הנוטריונים, ואין לעשות שימוש בחותם אשר לא מוגדר בתקנות.

על החותמת להיות בצורת עיגול כאשר במסגרת החיצונית שלה חייב להופיע הביטוי "נוטריון" לפחות בשלוש שפות מתוך הארבע: עברית, אנגלית, צרפתית וערבית.

במסגרת הפנימית של החותמת המעוגלת יופיע שמו של הנוטריון, בעברית ובלעז, בכל שפה בה יבחר הנוטריון לעשות שימוש. השם המוטבע יהיה זהה לשמו של הנוטריון בתעודת הזהות. במידה והנוטריון נושא יותר משם אחד, ייעשה שימוש בשם בו משתמש הנוטריון בעבודתו כעורך דין, ללא קיצורים וללא ראשי תיבות.

חתימת עורך דין כנוטריון

חתימה על מסמכים הדורשים אישור נוטריוני תתבצע כנוטריון בלבד ולא כ"עורך דין ונוטריון". על הנוטריון להפריד באופן מוחלט בין אישור נוטריוני לבין מסמכים אחרים עליהם הוא רשאי לחתום כעורך דין. הפרדה זו חלה רק על מסמכים הדורשים אישור נוטריוני ואילו במסמכים פנימיים, כמו דף לוגו, מעטפות או כל נייר רשמי אחר, ניתן לכתוב "עורך דין ונוטריון".

מספור מסמכים הדורשים אישור נוטריוני

על פי סעיף 21 לתקנות הנוטריונים, חייב הנוטריון למספר כל מסמך שאושר על ידו כאישור נוטריוני. מספור זה ייעשה באחת משתי שיטות:

  • סדר כרונולוגי מהמסמך הראשון לאחרון שאושרו על ידי הנוטריון.
  • מספור מתחילת השנה ועד סופה, כאשר כל שנה נספרת בנפרד (לדוגמה 1/2017, 2/2017, 3/2017 וכן הלאה).

סימון נספחים לאישור נוטריוני

סעיף 11 לתקנות הנוטריונים קובע כי על כל נספח המצורף לאישור נוטריוני צריך לבוא סימון במספר או באות, וכן חתימת הנוטריון על כל עמוד מעמודי הנספח בראשי תיבות והטבעת חותמת נוטריון.