מיסים


מדינת ישראל גובה מיסים מסוגים שונים. הרשות האחראית על גביית המיסים היא רשות המיסים. באופן כללי סוגי המיסים הנגבים מתושבי ישראל  ומתאגידים הפועלים תחומה מתחלקים למיסים ישירים ועקיפים:

 1. מסים ישירים:

  • מס הכנסה – מוטל על יחידים וחברות על הכנסות. יחידים ממוסים על הכנסותיהם באופן פרוגרסיבי, כלומר על פי מדרגות מס.
  • מס חברות – חברות ממוסות על הכנסותיהן בשיעור קבוע של 25%.
  • מס רווח הון – מוטל בשיעור של 25% על רווחי יחידים מעסקאות הוניות וממוניות.
  • מס שבח מקרקעין- מוטל על רווחים הנוצרים בעסקאות מקרקעין.
 1. מיסים עקיפים:

  • מכס – מוטל על יבוא טובין המיובאים לישראל מתוך כוונה להגן על התעשייה בישראל ולאפשר תחרות הוגנת. שיעורי המס מוטלים בהתאם לאמנות בינלאומיות והסכמי סחר עליהם חתומה ישראל עם מדינות העולם.
  • מס קניה – הינו מס המוטל על טובין באופן ספציפי לסוג המוצר וערכו זהה ללא קשר לעובדה שיוצר בארץ או בחו"ל. מס קניה מוטל משיקולים שונים, לדוגמא מס קניה המוטל על סיגריות ומשקאות אלכוהול במטרה להביא להפחתה בצריכתם. מנגד מוטל מס גם על דלק ומכוניות המביא לרווחים עצומים למדינה וגורם לכך שעלות הובלה ותחבורה בישראל יקרה מאד. הרשות החלה בשונות ה90 להוריד את מס הקניה באופן הדרגתי בכדי לעודד צמיחה במשק.
  • מס ערך מוסף – הינו מס עקיף אחיד בשיעור העומד כיום על 17% ומוטל על כל עסקה ומתן שרות בישראל לרבות יבוא טובין לישראל ולמעט חיובים הפטורים על פי דין.
  • בלו על דלק – מוטל על סוגי הדלק: בנזין, סולר, נפט, גז, פחם ומזוט ומתעדכן ברשומות אחת לשלושה חודשים, לפי מדד המחירים לצרכן. מדובר במס קצוב הנכלל בקבוצת המיסים העקיפים למרות שאפשר לראותו כאגרה או מס ישיר וקבוע באופן דומה למס קניה המוטל בגין רכישת מקרקעין.

קיימת חלוקה אחרת להגדרת סוגי המיסים המוטלים:

 1. מיסים המוטלים על עסקאות מקרקעין:

  • מס שבח – מס המוטל על מוכר נכס מקרקעין בגין הרווח שנוצר לו מהפרש בין מחיר מכירת הנכס לבין עלות רכישת הנכס לרבות פחת, השקעות שהושקעו בנכס והוצאות כגון ריבית המשכנתא.
  • מס קניה – מוטל על רוכש הנכס. מדובר במס קבוע בהתאם לסוג הנכס (דירת מגורים, נכס מסחרי, קרקע פניה וכו').
 1. מס שכר ורווח המוטל על מוסדות כספיים וכן מס שכר המוטל על מלכ"רים :

  • מוסדות כספיים כגון בנקים וחברות ביטוח וכן מלכ"רים (מוסד ללא כוונת רווח) פטורים מתשלום וגביית מע"מ שכן מדובר במחזורים עצומים של כסף שהטלת מע"מ בגינם אינה יעילה.
  • מנגנון גביית המע"מ בנוי באופן בו כל עסק משלם בעבור שרות שהוא רוכש הכולל תשלום העסקה שסוכמה לרבות המע"מ. בחישוב הדוח החודשי, העסק מעביר את המס הנובע מהפרש בין מכירותיו ובין הקניות שייצר בתקופת הדיווח. כלומר העסק משלם מס על הרווח הגולמי שייצר.
  • חישוב הרווח הגולמי במוסדות כספיים ובמלכ"רים נעשה מכיוון שונה. רשות המס מתייחסת לרווח הגולמי הנוצר בארגונים אלה ולתשלומי השכר שהם משלמים לעובדיהם כפרמטרים לחישוב המס הנגבה ממוסדות אלה בצורת מס הכנסה.
 2. מס המוטל על מעסיקים בגין תשלומי משכורות המשולמות לעובדיהם השכירים.
 3. יצוין כי תושבי ישראל משלמים תשלומים נוספים שאינם מוגדרים כמס ונגבים על ידי רשויות אחרות אולם תוצאתם זהה כגון תשלום לביטוח לאומי, מס בריאות דמי הסכמה המשולמים לרשות מנהל מקרקעי ישראל, דמי השבחה וארנונה המשולמים לרשות המקומית וכו'.